Kwalifikacje i uprawnienia

P.W. Techmark świadczy usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.


Posiadamy odpowiednie wykształcenie potwierdzone dyplomami renomowanych uczelni:
  • Politechnika Łódzka w Łodzi – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – Inżynieria Środowiska
  • Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny – Bankowość
Umiejętności i kwalifikacje:
  • Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości; rzeczoznawca majątkowy nr świadectwa: 1685,
  • Uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie: kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej (964/91/WSi) , członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ŁOD/IS/0080/15),
  • uprawnienia zawodowe do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (wpis nr: 10715) w wykazie osób upoważnionych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa),
  • Kwalifikacje w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) osób i urządzeń, instalacji i sieci: energetycznych (grupa:1), cieplnych (grupa: 2) i gazowych (grupa: 3) wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).
  • Praktyczna znajomość prawa cywilnego, finansowego, gospodarczego, w szczególności z uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego,
  • Praktyczna znajomość prawa gospodarczego, w szczególności z uwzględnieniem kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Znajomość języków obcych: w stopniu zaawansowanym: hiszpański, angielski.