Wycena do kredytu

Czym jest wycena do kredytu?

Na dzień dzisiejszy banki w celu udzielenia kredytu hipotecznego wymagają potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia pożyczanych pieniędzy. Istotą kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie nieruchomości tzn. ustanowienie hipoteki.
Każda nieruchomość na której zakup bank udziela kredytu hipotecznego, musi być uprzednio wyceniona przez uprawionego do tego rzeczoznawcę.
Wewnętrzne procedury banków umożliwiają sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę współpracującego z bankiem lub przez rzeczoznawcę wskazanego przez kredytobiorcę. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie – którego rzeczoznawcę wybraliby państwo – rzeczoznawcę na usługach banku, czy niezależnego?

P.W. Techmark wykonuje wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.


W ramach wyceny prowadzone są:
 • analiza stanu nieruchomości
 • analiza lokalnego runku nieruchomości
 • odniesienia do wymagań udostępnionych przez wierzycieli
 • ujawnienie okoliczności ograniczających przydatność nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności
 • wskazania obszarów ryzyka dla danej nieruchomości wraz z przewidywanymi zmianami na rynku nieruchomości oraz ocena danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na temat kierunku wpływu powyższego na poziomi wartości przedmiotu opracowania w przyszłości.

Czym jest wycena nieruchomości w przypadku kredytu ?
 • To oszacowanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia kredytu.
 • Porównanie wysokości wnioskowanej kwoty kredytu z wartością nieruchomości.
Kiedy wykonywana jest wycena ?
 • Wycena wykonywana jest po wstępnej decyzji banku dotyczącej kredytu – po analizie zdolności kredytowej.
 • W rzadkich przypadkach – wycena przed analizą zdolności kredytowej. Dotyczy przypadków gdy analizie podawane są nieruchomości komercyjne/deweloperskie.

Zwykle koszt wyceny ponoszony jest w momencie pewności kredytu pod względem sytuacji finansowej klienta. Niejednokrotnie to od wyceny zależy ostateczny kształt umowy z bankiem.

Rodzaje wyceny do kredytu:

W zależności od żądań banku wyróżnia się:

 1. Wycenę Bankową – ustalana przez pracowników banku na podstawie danych o nieruchomości przedstawionych przez właściciela, wizji lokalnej oraz dokumentacji fotograficznej. Wycena ta często jest oparta na bankowych źródłach informacji oraz na bankowych systemach analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami – system AMRON
 2. Wycena przez Rzeczoznawcę majątkowego – wycena sporządzona przez uprawnioną osobę, wykonującą zawód zaufania publicznego. Wycena sporządzana w postaci operatu szacunkowego zawierającą opinię na temat wartości nieruchomości na podstawie dokładnych analiz, wizji lokalnej oraz badaniom rynku nieruchomości.

 

Twój operat szacunkowy, to Twój dowód na wartość.